Cena:

1200 Kč/turnus

Termíny:

I. turnus     02.07. – 06.07.2018
II. turnus    09.07. – 13.07.2018
III. turnus  16.07. – 20.07.2018
IV. turnus   23.07. – 27.07.2018
V. turnus    30.07. – 03.08.2018
VI. turnus  06.08. – 10.08.2018

Nástup:

8:00 h, konec: mezi 19 až 21 h

Strava:

snídaně, svačina, oběd, svačina, teplá večeře (pitný režim po celý den)

Děti jsou zařazeny mezi účastníky pobytového tábora, přiděleni k oddílu podle počtu a věku dětí. Účastní se tak běžného táborového programu.

Co s sebou:

batůžek, pláštěnka, komplet ešus, lžíce, plastový hrníček na pití, pevná obuv, sandály, kšiltovka, plavky a oblečení dle počasí.

Přihlašovat se můžete on-line, na info@moravskasipka.cz nebo tel. 775 419 658.

 

Smluvní ujednání:

Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé provozovateli na majetku a vybavení táborové základny, které dítě úmyslně způsobí v průběhu pobytu.

Zákonný zástupce souhlasí se storno podmínkami:

a) V případě odhlášení do 1.6.2018 činí manipulační storno poplatek 300,- Kč, při odhlášení od 6.2018 do 20.6.2018 činí storno poplatek 500,-Kč a po 20.6.2018 činí storno poplatek 600,-Kč. Storno poplatky jsou dohodnuty na jedno dítě. Při zajištění náhradníka za dítě, jehož pobyt byl zrušen, storno poplatek neúčtujeme. Dohodnutý storno poplatek je splatný do 10-ti dnů od jeho vyúčtování a může být započítán na již uhrazenou zálohu.

b) V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci nebo jiných důvodů lze uplatnit nárok na vrácení poměrné části nákladů na stravu, tj. 80,- Kč/den. (Opakované závažné přestupky proti táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady účastníka – o vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí).

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svým podpisem stvrzuji, že mne MORAVSKÁ ŠIPKA, SPOLEK, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) informoval o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce v souvislosti s pobytem mého dítěte na dětském táboře organizovaném správcem nakládá s osobními údaji mými a mého dítěte. Rozsah zpracovaných osobních údajů se podává z přihlášky na dětský tábor a z textu níže.

 

Vezměte prosím na vědomí, že na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás v případě a organizaci tábora nezbytné v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout.

 

Správce v souvislosti se svou činností zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům (zaškrtněte oblast, pro kterou udělujete souhlas):

 

  • a) nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem tábora
  • b) pro potřeby prokázání totožnosti dítěte během exkurzí, výletů a soutěží
  • c) pořizování fotografií a videozáznamů při činnostech, které souvisejí s organizací a provozem dětského tábora, a následná prezentace na veřejnosti a na svých webových stránkách v rozumné míře
  • d) zasílání zpráv o probíhajícím dětském táboře
  • e) zasílání informací o termínu spuštění elektronických přihlášek na další sezónu

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu vzniklého mezi správcem a subjektem údajů, nejdéle však po dobu dvou let.

 

Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše, prostřednictvím e-mailu info@moravskasipka.cz, telefonicky na telefonním čísle +420775 419 658 , správce provozuje webové stránky www.moravskasipka.cz.

 

Správce nepředá osobní údaje jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu , ledaže mu takovou povinnost ukládají obecně závazné právní předpisy nebo rozhodnutí správného orgánu nebo soudu.

 

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány písemně a v elektronické formě.

 

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutému subjektu údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi, a to v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.