Nepřehlédněte

1) V den nástupu dítěte na tábor: (odevzdáte zdravotníkovi nebo hlavnímu vedoucímu)

2) Nutné vybavení dítěte:
spacák, komplet ešus, lžíce, PVC hrníček na pití a čištění zubů, gumáky, pláštěnka (ne šusťáková bunda apod. !!!), pokrývka hlavy (proti úžehu, nejvhodnější je čepice nebo klobouk, šátek jako pokrývka hlavy je naprosto nevhodný!!!), baterka (+ náhradní baterie), láhev z PVC (ne skleněná !!!)

3) Doprava
 dětí na tábor je vlastní – v den nástupu je možnost prohlédnout si táborovou základnu a osobně se seznámit s personálem tábora.

4) Nástup do tábora je v den zahájení Vámi zvoleného turnusu vlastní dopravou mezi 15:00 – 16:00 hod., odjezdv den ukončení vlastní dopravou v době mezi 9:00 a 11:00 hod.

5) Návštěvy v průběhu tábora nedoporučujeme z důvodu narušení táborového programu a také s ohledem na ostatní děti. Naopak jako vhodný považujeme kontakt v průběhu tábora formou korespondence – pohled nebo dopis rozhodně každé dítě potěší.

6) V rámci výletů budou mít v průběhu tábora děti možnost navštívit cca 3 – 4x obchod, proto je vhodné dát dítěti kapesné (200-300 Kč dle našeho úsudku úplně stačí). Kapesné je možné uložit v táborovém trezoru.

7) Nedoporučujeme brát s sebou šperky, mobilní telefony, MP3 přehrávače aj. cennosti – v táboře není elektřina (není v možnostech vedoucích brát do úschovy cennosti, provozovatel tábora nenese za tyto věci odpovědnost).

8) I během letního tábora, je třeba počítat s možností chladnějšího a deštivého počasí , proto doporučujeme nabalit i teplejší oblečení, v počtech odpovídajících délce pobytu (možnosti prostor pro sušení vypraného prádla jsou za deštivého počasí v táboře omezené), více v sekci co zabalit.

9) Dále nezapomeňte přibalit pravidelně nebo při potížích užívané léky.

10) Další informace
Všichni účastníci tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná  táborovým řádem.
(Upozorňujeme, že opakované závažné přestupky proti táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady účastníka – o vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí).

11) Některé zdravotní pojišťovny přispívají na letní tábory – potvrzení na požádání vystavíme všem po skončení tábora

Smluvní ujednání
1. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé provozovateli na majetku a vybavení táborové
základny, které dítě úmyslně způsobí v průběhu pobytu.
2. Zákonný zástupce souhlasí s případným zveřejněním fotografií dítěte pro propagační účely související
s činností sdružení (zejména na webu: www.moravskasipka.cz).
3. Zákonný zástupce souhlasí se storno podmínkami:
a) V případě odhlášení do 1.6.2020 činí manipulační storno poplatek 500,- Kč, při odhlášení od 2.6.2020
do 20.6.2020 činí storno poplatek 1.300,-Kč a po 20.6.2020 činí storno poplatek 1.500,-Kč. Storno poplatky
jsou dohodnuty na jedno dítě. Při zajištění náhradníka za dítě, jehož pobyt byl zrušen, storno poplatek
neúčtujeme. Dohodnutý storno poplatek je splatný do 10-ti dnů od jeho vyúčtování a může být započítán na
již uhrazenou zálohu.
b) V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci nebo jiných důvodů lze uplatnit nárok
na vrácení poměrné části nákladů na stravu, tj. 120,- Kč/den. (Opakované závažné přestupky proti
táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady účastníka – o vyloučení rozhoduje hlavní
vedoucí).

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svým podpisem stvrzuji, že mne MORAVSKÁ ŠIPKA, SPOLEK, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) informoval o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce v souvislosti s pobytem mého dítěte na dětském táboře organizovaném správcem nakládá s osobními údaji mými a mého dítěte. Rozsah zpracovaných osobních údajů se podává z přihlášky na dětský tábor a z textu níže.

Vezměte prosím na vědomí, že na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás v případě a organizaci tábora nezbytné v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout.

Správce v souvislosti se svou činností zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům (zaškrtněte oblast, pro kterou udělujete souhlas):

  • a) nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem tábora
  • b) pro potřeby prokázání totožnosti dítěte během exkurzí, výletů a soutěží
  • c) pořizování fotografií a videozáznamů při činnostech, které souvisejí s organizací a provozem dětského tábora, a následná prezentace na veřejnosti a na svých webových stránkách v rozumné míře
  • d) zasílání zpráv o probíhajícím dětském táboře
  • e) zasílání informací o termínu spuštění elektronických přihlášek na další sezónu

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu vzniklého mezi správcem a subjektem údajů, nejdéle však po dobu dvou let.

Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše, prostřednictvím e-mailu info@moravskasipka.cz, telefonicky na telefonním čísle +420775 419 658 , správce provozuje webové stránky www.moravskasipka.cz.

Správce nepředá osobní údaje jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu , ledaže mu takovou povinnost ukládají obecně závazné právní předpisy nebo rozhodnutí správného orgánu nebo soudu.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány písemně a v elektronické formě.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutému subjektu údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi, a to v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výňatek z táborového řádu
Účastník tábora:

  • se nesmí vzdalovat z tábora a to ani do nejbližšího okolí
  • se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky, bude se vyhýbat sporům a hádkám
  • se bude řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích
  • zakázáno je kouření, pití alkoholu a provozování sexuálních aktivit
  • zakázáno je i šikanování, hrubost a jakékoliv fyzické násilí a vulgární vyjadřování